[1]
Kalashnykov, O., Stavynskyi, Y., Vdovichenko, K. and Kalashnykov, A. 2019. Efficiency of multimodal anŠ°lgesia in orthopedics and traumatology. Pain medicine. 4, 3 (Nov. 2019), 57-62. DOI:https://doi.org/10.31636/pmjua.v4i3.3.