(1)
Smolanka, V. I.; Fedurtsya, V. M.; Pavlov, B. B. Discogenic Low Back Pain: Interventional Treatment. PMJUA 2018, 3, 16-26.