(1)
Kalashnykov, O.; Stavynskyi, Y.; Vdovichenko, K.; Kalashnykov, A. Efficiency of Multimodal anŠ°lgesia in Orthopedics and Traumatology. PMJUA 2019, 4, 57-62.