(1)
Izumets, O. I.; Milkevych, T. V.; Ischuk, I. V.; Zadorozhna A. А.; Bankowskiy V. О. Assessment of Neonatal Pain Syndrome Using Behavior Scale. PMJUA 2017, 2, 48-50.