(1)
Nidzelsky, M. Y.; Tsvetkova, N. V.; Sokolovskaya, V. M. Prophylaxis of the Pain of the Syndrome When Using Removable Dentures. PMJUA 2018, 3, 67-70.