Kalashnykov, O., Stavynskyi, Y., Vdovichenko, K., & Kalashnykov, A. (2019). Efficiency of multimodal anŠ°lgesia in orthopedics and traumatology. Pain Medicine, 4(3), 57-62. https://doi.org/10.31636/pmjua.v4i3.3