Spizhenko, N., Chebotariova, T., Severyn, Y., Dionisieva, I., Dudka, A., & Luchkovskiy, S. (2020). Radiosurgical treatment of trigeminal neuralgia using the CyberKnife system. Pain Medicine, 5(3), 28–32. https://doi.org/10.31636/pmjua.v5i3.4