Semkovych, Y. V., Semkovych, M. Y., Melnyk, T. M., Gavrylyshyn , N. I., & Synoverska, O. B. (2022). Pain management in a child with odontogenic orbital cellulitis and severe complications. Pain Medicine, 7(1), 47–52. https://doi.org/10.31636/pmjua.v7i1.5