KALASHNYKOV, O.; STAVYNSKYI, Y.; VDOVICHENKO, K.; KALASHNYKOV, A. Efficiency of multimodal anŠ°lgesia in orthopedics and traumatology. Pain medicine, v. 4, n. 3, p. 57-62, 1 Nov. 2019.