Liu, Huanxian, Ye Ran, Liang Dang, Ruirui Yang, Shuping Sun, Meichen Zhang, Ke Li, Chunfu Chen, Zhao Dong, and Shengyuan Yu. 2021. “RETRACTED: Clinical Features and Outcomes of New Daily Persistent Headache in Patients in China and Comparison With Medication Overuse Headache: A Double-Center Retrospective Study”. Pain Medicine 6 (1):10-20. https://doi.org/10.31636/pmjua.v6i1.2.