Semkovych, Ya V, M Ya Semkovych, T M Melnyk, N I Gavrylyshyn, and O B Synoverska. 2022. “Pain Management in a Child With Odontogenic Orbital Cellulitis and Severe Complications”. Pain Medicine 7 (1):47-52. https://doi.org/10.31636/pmjua.v7i1.5.