[1]
O. Kalashnykov, Y. Stavynskyi, K. Vdovichenko, and A. Kalashnykov, “Efficiency of multimodal anаlgesia in orthopedics and traumatology”, PMJUA, vol. 4, no. 3, pp. 57-62, Nov. 2019.