Kalashnykov, O., Y. Stavynskyi, K. Vdovichenko, and A. Kalashnykov. “Efficiency of Multimodal anаlgesia in Orthopedics and Traumatology”. Pain Medicine, vol. 4, no. 3, Nov. 2019, pp. 57-62, doi:10.31636/pmjua.v4i3.3.